תג: ביטול סימן מסחר בטענת היעדר שימוש

14 בפברואר, 2016,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בשל העדר שימוש

בקשה לביטול סימן רשום שהוגשה על ידי שמעון בודקוב כנגד, בעלת הסימן, חברת HACHETTE FILIPACCHI PRESSE. הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 14.1.2016 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: בקשה לביטול סימן רשום מס' 74356 "ELLE" בסוג 25 הנסמכת על סעיף 41 לפקודת סימני המסחר בטענה להעידר שימוש בסימן המסחר.
 
תוצאות ההליך: הבקשה לביטול סימן מסחר נדחתה. בנוסף נפסק כי מבקש הביטול יישא בהוצאות שכ"ט בעלת הסימן בסך 4,000 ₪. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

ביטול סימן מסחר בשל העדר שימוש

סעיף 41 (א) לפקודה קובע כדלקמן: "41.(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."
 
על פי הוראות סעיף 41 (א) לפקודה, יבוטל רישומו של סימן מסחר במידה שיוכח בפני היושב בדין כי לא נעשה בו שימוש בקשר עם הטובין שלגביהם הוא רשום, וזאת במשך שלוש השנים שקדמו למועד בו הוגשה בקשת הביטול. בענייננו, המועד בו הוגשה בקשת הביטול הוא 21.1.2014 ואי לכך התקופה הקובעת לפי סעיף 41 (א) הנ"ל היא בין התאריכים 21.1.2011 ועד 21.1.2014.
 
שלוש הן השאלות שעל היושב בדין לשאול במסגרת בקשה לביטול סימן מסחר על פי סעיף 41 לפקודה: "השאלה הראשונה היא, אם היה או לא היה שימוש בסימן במשך התקופה הרלבנטית. אם לא היה, כי אז השאלה השניה היא, אם היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי אפשר היה להשתמש בסימן. ואם לא היו נסיבות כאלו, כי אז השאלה השלישית היא, אם אף על פי כן על הרשם להשתמש בשיקול דעתו שלא למחוק את הסימן". (בג"צ 302/74 NICHOLAS OVERSEAS נ' פרמינגר, פ"ד כ"ט(1) 676 (1975). 
 
יודגש כי על כתפיו של מבקש ביטול סימן מסחר רשום, רובץ נטל השכנוע להראות כי לא נעשה בו שימוש במשך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול. אין בעובדה כי המדובר בעובדה שלילית, כדי לשנות את הכלל דלעיל, אם כי די בכמות פחותה יחסית של ראיות על מנת לעמוד בנטל זה, שאז יעבור נטל הבאת הראיות אל בעל הסימן, להראות כי עשה שימוש בסימן הרשום על שמו.
 
ודוק, תכליתו של הליך לביטול סימן מסחר רשום מחמת העדר שימוש הינו, בין היתר, למנוע רישומם של סימני מסחר שלא הייתה לבעליהם כוונה כנה לעשות בהם שימוש מסחרי. כמקובל, סימן מסחר רשום הינו בבחינת קניין, נכס עביר וסחיר לכל דבר ועניין, ולפיכך אין לבטל רישומו בנקל. 
לעניין הראיות בתיק זה נפסק כי הימנעותו של מבקש הביטול להביא דוח חוקר פרטי עומדת לו לרועץ, באשר מקימה היא חזקה לפיה אילו היה מובא הדוח, היו תוצאותיו פועלות לרעתו. 
 
לאחר בחינת חומר הראיות קבעה הפוסקת כי מבקש הביטול לא עמד בנטל הרובץ לפתחו. לא עלה בידו להוכיח כי בעלת הסימן הרשום אינה עושה שימוש בסימן הרשום "ELLE" בישראל, ביחס לסחורות המנויות בפרטת הסימן תחת סוג 25, ובין היתר הלבשה והנעלה.  
מנגד, התרשמה הפוסקת כי כי עלה בידי בעלת הסימן הרשום להוכיח פוזיטיבית, באמצעות תצהיר מר Fabienne Sultan, שעושה היא שימוש, בסימן המסחר הרשום בישראל בתחום ההנעלה. 
אמנם נכון, כמות הנעליים (נושאות הסימן הרשום) ששווקה בישראל מטעם בעלת הסימן, עליה מלמדות החשבוניות שצורפו אינה גבוהה במיוחד. יחד עם זאת, די בה כדי ללמד על שימוש איכותי דיו בסימן המסחר אשר יש בו כדי למנוע את ביטול רישומו. 
 

10 בפברואר, 2016,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בעילת העדר שימוש

ביטול סימן מסחר בעילת העדר שימוש
חברת Abed Anaser Fathi Saaed Elden ביקשה לבטל את סימן המסחר של חברת AKBAR BROTHERS LIMITED, ההליך נדון ברשות סימני המסחר , בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ההחלטה ניתנה ביום 24.12.2015.
 
מבקשת הביטול יוצגה על ידי ד"ר אייל ברסלר.
 
העובדות: בקשה לביטול סימן מסחר הסימן "Alghazaleen in Leaves"  אשר נרשם ביום 1.7.1996 בסוג 30 עבור "תה". 
 
כתב טענות שכנגד מטעם בעלת הסימן לא הוגש. מבקשת הביטול הגישה את ראיותיה. ראיות בעלת הסימן לא הוגשו. 
 
תוצאות ההליך: הבקשה לביטול מתקבלת, נפסק כי לא נעשה כל שימוש בסימן המסחר הרשום במשך שלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הביטול. 
בנוסף נפסקו הוצאות שכ"ט עורכי דינה של מבקשת הביטול בסך כולל של 3,000 ₪.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

ביטול סימן מסחר מחמת העדר שימוש

התנאים לביטול סימן מסחר רשום מחמת העדר שימוש נקבעו כאמור בסעיף 41 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש) התשל"ב 1972 (להלן: "הפקודה"), אשר לשונו כדלקמן:
"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום-לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום-לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול. "
 
כלל ידוע הוא, כי הנטל להראות כי סימן מסחר שנרשם אינו כשר לרישום מוטל על מבקש הביטול, לא כך הדבר באשר לנטל הבאת הראיה – נטל אשר יכול לעבור מצד לצד. 
 
עוד ידוע, כי קיים קושי בהוכחת עובדה שלילית. בעניינו, על מבקשת הביטול להראות כי לא היה שימוש בסימן בתוך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול (או להתכבד ולהוכיח אחד משני התנאים הנוספים שבסעיף). 
 
ולגופו של עניין. מבקשת הביטול הינה הבעלים של בקשה לרישום סימן מסחר מס' 260834 AL-GHAZALEEN ולפיכך הינה בבחינת אדם מעוניין כהוראת סעיף 41 לפקודה. מבקשת הביטול היא אכן בבחינת "צד נפגע" כלשון סעיף 41 לפקודה.  זאת משום שהינה סוחרת מזה שנים רבות במוצרים הנושאים סימן מסחר דומה לזה הרשום.
 
מתצהיר החוקר הפרטי אשר הוגש מטעם מבקשת הביטול עולה כי לא נעשה שימוש, אף לא מועט, בסימן הרשום בישראל.
 
על כן נפסק כי עלה בידי מבקשת הביטול להציג ראיות אשר די בהן כדי להרים את הנטל הרובץ לפתחה על פי דין. מנגד, לא עלה בידי בעלת הסימן, אשר ממילא אף לא ניסתה, לסתור או להפריך את הראיות שהוצגו מטעם מבקשת הביטול. 
 
לאור האמור לעיל, נפסק כי לא נעשה כל שימוש בסימן המסחר הרשום, ומקל וחומר לא במשך שלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הביטול. לפיכך, הפוסקת נעתרה לבקשה וקבעה כי סימן המסחר יבוטל בהעדר שימוש, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 41 לפקודה. 

 

25 בינואר, 2016,

0 תגובות

ביטול מחמת העדר שימוש

בקשה לביטול סימן מסחר רשום שהוגשה על ידי ענני תקשורת בע"מ כנגד בעל הסימן תמיר קפלינסקי. הבקשה נדונה בפני ברשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 26.7.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: הסימן  HA'HAMAMA" החממה" נרשם בפנקס סימני המסחר בישראל ביום 7.11.2006 בגין יזמות, ארגון והפקה של אירועים, מופעים, מסיבות ואירועי בידור לסוגיהם השונים, הפקה וניהול אירועים ומועדונים, לרבות בית ספר לברמנים ותקליטנים; הנכללים כולם בסוג 41.
ביום 22.12.2014 הוגשה בקשה לביטול הסימן בשל אי שימוש בו בהתאם לסעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972. בעל הסימן לא הגיש הודעה בתשובה ולפיכך הגישה מבקשת הביטול את ראיותיה בהליך. מבקשת הביטול וויתרה על זכותה להשמיע טענותיה בפניי וביקשה כי תינתן החלטה על פי הטענות והראיות שהגישה.
 
בעל הסימן בחר, כאמור, שלא להגיש טענות וראיות מטעמו בהליך.
 
תוצאות ההליך: הבקשה לביטול התקבלה, בשל אי שימוש בו בהתאם לסעיף 41 לפקודה. בעל הסימן יישא בהוצאות מבקשת הביטול בגין הליך זה בסך של 2,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

ביטול מחמת העדר שימוש

סעיף 41 לפקודה קובע כי סימן שלא היה בשימוש בעליו במשך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול יבוטל רישומו, אם לא יראה בעל הסימן כי היו נסיבות מיוחדות במסחר המצדיקות את העדר השימוש. להלן לשונו של סעיף 41 לפקודה:
"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוכח שאי -השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים.
..."
תכליתו של סעיף 41 לפקודה ברורה: כי לא יוותרו בפנקס סימני המסחר סימנים שלא נעשה בהם שימוש, כאבן שאין לה הופכין. עם זאת, משנרשמה זכות הקניין בפנקס הנטל הוא על המבקש לבטל את רישומה להראות כי אכן לא נעשה בסימן שימוש.
מן הראיות שהגישה המבקשת עולה כי נסיונותיה לאתר את בעל הסימן לא צלחו. מפרסומים בעיתונות מן השנים 2010 ו-2013 אותם צירפה גב' אטלס-כץ לתצהירה, עולה כי בעל הסימן אינו עוסק עוד בתחום השירותים בגינם נרשם הסימן וזאת לפחות משנת 2007. עוד מעידה המצהירה כי ייתכן כי מועדון הנושא את סימן המסחר עודנו קיים, אך לא אותרו על ידי המבקשת ועל ידי באי כוחה פרסומים כלשהם במרשתת המעידים על קיומו. הפרסומים האחרונים של המועדון שהצליחה המבקשת לאתר לאחר חיפושים מעמיקים היו מהשנים 2005 ו-2006.
 אף כי הנטל להוכיח כי לא היה שימוש בסימן מוטל על הטוען זאת, קיים קושי להוכיח עובדה שלילית המחייב הקלה מסוימת על המבקשת ועל כן כמות הראיות הנדרשת תהיה פחותה. 
 
משנמנע בעל הסימן להביא ראיות כלשהן, ברי כי לא הוכיח גם נסיבות מיוחדות במסחר שבגינם נמנע מלהשתמש בסימנו. 
 
לפיכך הורתה סגנית הרשם על ביטול הסימן בשל אי שימוש בו בהתאם לסעיף 41 לפקודה. 
 

6 באפריל, 2015,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בטענת היעדר שימוש

בקשה לביטול רישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת RICHEMONT INTERNATIONAL כנגד בעלת הסימן חברת FIN.ING.. הבקשה נדונה ברשות הפטנטים, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 5.2.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: עניינו של הליך זה בבקשה שהגישה חברתRichmont International  לביטול סימן המסחר הרשום מס' 207810 "Reporter" בסוג 25, אשר רשום על שם חברת FIN.ING.S.R.L  בטענה כי לא נעשה בו שימוש במשך שלוש שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לביטולו. 
 
ראיות המבקשת כללו תצהיר בו נטען כי לאור בדיקה על ידי חוקרים מטעם המבקשת, בעלת הסימן אינה עושה שימוש בסימן הרשום בישראל לפחות בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול דנן, לא בסחורה לגבי רשום הסימן ולא ביחס לטובין בתחום הביגוד, ההנעלה וכיסויי הראש.
 
תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה, נפסק כי תצהיר המבקשת לבדו לא שכנע כי בעלת הסימן נמנעה מעשות שימוש בסימן המסחר הרשום במשך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול. 
לפנים משורת הדין, ולאור העובדה כי בעלת סימן המסחר הרשום נמנעה מהשמיע עמדתה, ואי לכך יתכן ובכוונתה לזנוח את רישום הסימן, הפוסקת הורתה:
 
בעל הסימן הרשום מס' 207810 יודיע האם בכוונת מרשתו לזנוח את רישום הסימן, במידה שתשובתו שלילית, יוגש באותו המועד כתב טענות שכנגד מטעם בעלת הסימן.  
 
מבקשת הביטול תגיש תצהיר ראיות חלופי מטעמה. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור