הסכם סודיות - Non-disclosure agreement

הגנה על סודות מסחריים

12 בדצמבר, 2012,

יונתן דרורי ואלון נוריאלי

הסכם סודיות - Non-disclosure agreement

הסכם סודיות או בשמו הלועזי Non-disclosure agreement או בקיצור NDA, הינו הסכם בעל משקל וחשיבות רבה לאלו החפצים בשמירת סודם המסחרי.

הסכם זה יוצר חובה חוזית המחייבת משפטית את הצדדים החתומים, לשמירת סודיות, מניעת חשיפת המידע הרגיש הנחשף במסגרת ההתקשרות שבין הצדדים ומניעת השימוש בו.

האם יש צורך בהסכם סודיות?

הסכם סודיות מתאים למצב בו הסוד המסחרי טרם נרשם (כפטנט או כמדגם) או במצב בו לא ניתן לרשום את הסוד כפטנט או מדגם ויש צורך מסחרי בחשיפתו של הסוד בפני גורמים רלוונטיים למשל: לצורך גיוס משאבים כלכלים, לצורך פיתוחו, שיווקו וכיוצא בזאת.

להסכם סודיות יש חשיבות רבה במספר מצבים ייחודיים והם:

1. הסכם סודיות עם אנשי מקצוע - מצב בו יש רעיון טכנולוגי גולמי ויש צורך באנשי מקצוע (שרטט, מהנדס, יועצים שונים וכו') כדי לפתח את הרעיון או ליצור אב טיפוס לרעיון. במצב זה קיים חשש כי הגילוי של הסוד לאנשי מקצוע עלול להוות פרסום קודם אשר ישלול רישום פטנט (כפי שנקבע למשל בעניין מטאור נ' פולישק) או במצב בו יש חשש כי איש המקצוע עלול "לגנוב" את הרעיון.

2. הסכם סודיות לצורך גילוי בקשת פטנט זמנית (Provisional Patent Application) – בקשת פטנט זמני היא בקשה שאינה מפורסמת ויתכן שלא תוגש כבקשת פטנט בהמשך. בנסיבות אלה קיים חשש כי גילוי הבקשה ללא הסכם סודיות יגרום לכך שהגורם שלו מגלים את הבקשה, ימתין כדי לראות האם תוך 12 חודשים מהיום שבו הוגשה הבקשה הזמנית מוגשת מכוחה בקשה מלאה, ככל ולא הוגשה הבקשה המלאה וככל ולא נחתם הסכם סודיות, עלול הגורם שלו גילו את הבקשה לטעון כי הרעיון שבבקשה הזמנית נמצא בנחלת הכלל והוא יכול לעשות בו שימוש וזאת מאחר ולא הוגש מכוחו פטנט.

החיסרון המרכזי של הסכם סודיות

החיסרון המרכזי של הסכם סודיות טמון בעובדה שהסכם זה מחייב אך ורק את הצדדים החתומים עליו. כך שיש חשש תמידי כי אחד הצדדים להסכם יספר את הסוד לצד שלישי ואותו צד שלישי יעשה שימוש בסוד. במצב דברים זה יהיה קשה ביותר לבוא בטענות כלפי הצד השלישי, שכן יש צורך בהוכחה כי אותו צד שלישי קיבל את הסוד המסחרי מצד החתום על הסכם הסודיות ובנוסף יש להוכיח כי אותו צד שלישי גם ידע כי בסוד מסחרי אותו מגלים תוך הפרה של הסכם סודיות.


ניסוח הסכם סודיות

בראש ובראשנה הסכם סודיות חייב להכיל באופן מדויק וברור את הסוד המסחרי עליו רוצים להגן. ככל וסוד זה לא יתואר באופן ברור ויסודי במסגרת ההסכם יש חשש שהצד הנגדי יטען בהמשך כי הסוד לא גולה לו. סוד מסחרי זה בדרך כלל מפורט בנספח להסכם.

 

להורדת הסכם סודיות לדוגמה בקובץ WORD ליחצו על הלינק הבא.


להלן נוסח הסכם סודיות לדוגמה:

 

כתב התחייבות לשמירת סודיות בטרם מצגת

אני הח"מ, __________, נושא ת.ז. מספר __________ או ח.פ. __________, מרח' __________,  מתחייב בזאת כלפי __________ (להלן: "המציג") כדלקמן:


1.     לשמור בסודיות, לא לגלות, לא להעביר ולא למסור בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, לרבות בטרם קשריי העסקיים עם המציג, במשך תקופת קשריי העסקיים עם המציג והן לאחר מכן, ולרבות במידה ולא אתקשר כלל בקשרים כלשהם עם המציג, כל מידע הקשור לרעיון שיוצג בפני על ידי המציג במצגת וכן כל מידע הקשור בחברה שהוקמה או תוקם על ידי המציג, לשירותיה, ללקוחותיה, לתוכניותיה, לסודותיה המקצועיים, העסקיים והמסחריים או לעסקיה, אשר הגיע או יגיע לידיעתי ו/או לידיעת שלוחיי בכל דרך שהיא ובלבד שמידע זה אינו נחלת הכלל, אלא שאם הפך המידע לנחלת הכלל עקב הפרת התחייבות כל שהיא שלי ו/או מי מטעמי ו/או שלוחיי ו/או מי מעובדיי, יישאר אף אז המידע בבחינת מידע חסוי. המידע האמור יכול שיהיה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מידע בעל פה או מידע בכתב, לרבות בצורת דו"חות, תרשומות, מסמכים, מפות, תיאור הליכי שיווק, הפצה, פיתוח ו/או אחרים ו/או בכל צורה אחרת (להלן :"המידע החסוי"). (העתק המצגת מצורפת ומסומנת א').

2.     לא להעתיק ו/או להרשות לאחרים ו/או לגרום לאחר לבצע במידע החסוי שכפול, העתקה, צילום, תדפיס וכל צורת העתקה אחרת.

3.     לשמור בהקפדה את המידע החסוי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.

4.     לא לפרסם ולא לעשות כל שימוש בכל צורה שהיא בין בעצמי ובין באמצעות אחרים במידע החסוי שיועבר אלי.    

5.     ידוע לי שאצטרך לפצות את המציג בגין כל הנזקים שיגרמו לו בגין הפרת התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה.

6.     תוקפו של כתב התחייבות זה הינו לכל תקופת היות המידע חסוי וסודי ובטרם הפך לנחלת הכלל.

7.     התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה הינן בלתי חוזרות.

בחתימתי שלהלן הנני מאשר כי קראתי והבנתי את כל האמור בכתב התחייבות זה.

תאריך: __________                        חתימה: __________

 

המלצות


1. אנו ממליצים בשלב הראשוני של הרעיון ועד לרישום פטנט או מדגם להחתים את כלל הנוגעים בדבר (בדגש על אנשי מקצוע) על הסכם סודיות.

2. אנו ממליצים בטרם חשיפת הסוד בפני גורמים מסחריים אשר עשויים להיות מתחרים פוטנציאלים להגן על הרעיון תוך שילוב בין פטנט או מדגם המעניקים הגנה קניינית [הגנה הפועלת כלפי כל העולם] עם הסכם סודיות המעניק הגנה חוזית [הגנה הפועלת רק בין הצדדים להסכם].

יש לכם שאלה לגבי המאמר?

תגובות

שלום לכם יש לי רעיון לפטנט שאני מעוניין ליזום כרגע זה רק בגדר רעיון אני מעוניין לדאוג שלפני שאני עושה צעד בדבר אני מבטח את עצמי כי זה משהו שאין כמהו בעולם בעקרון זה אפליקציה אני רוצה שלא היו לי מתחרים מה השלבים הנכונים לעשות . שאלתי את עורך דין דקל קרבר הוא אמר הסכם סודיות ואז ללכת לעורך פטנטים השאלה שלי אחרי שאני הולך לעורך פטנטים הרעיון שלי מוגן ורשום כפטנט?

לא, תהליך רישום הפטנט הוא תהליך ארוך אשר מעניק הגנה לרעיון טכנולוגי רק לאחר בחינה של רשות פטנטים במדינה בה מבוקש המונופול ביחס לפטנט. בדרך כלל פרק הזמן לאישור פטנט נע בין 2 - 4 שנים.

שלום יש רעיון לפטנט :גאוני ופשוט על מוצר קיים שאני מעוניין ליזום ואני רוצה לדעת כיצד אוכל לאבטח ולהגן על הרעיון מפני כל גורם. השאלה אם מסמכי nda יוכלו לתת לי הגנה מלאה מול גורמים שונים, מול החברה שעוסקת בחיפוש הפטנט, מול החברה שעושה רישום לפטנט, מול המהנדס לפיתוח וייצור הפטנט ומול היצרן שארצה לעבוד מולו במטרה לקדם ולפתח משא ומתן. מה הדרך הכי בטוחה לעשות את כל השלבים האלו? מסמכי nda יספיקו לי? אם כן אני אצטרך ניסוח אחר למסמך מול כל גורם? או שאצטרך לפעול בדרכים נוספות בכדי להגן על הפטנט? מה קורה במצב בו היצרן חותם על הסכם ומפר אותו? מבחינתו לא אכפת לשלם את קנס הפרת החוזה ולהמשיך עם הרעיון? אשמח לתשובות חשוב מאוד תודה רבה

הצורה הנכונה ביותר להגנה במצב עליו מדבר היא באמצעות שילוב בין פטנט להסכם סודיות. כפי שהובהר במאמר, החיסרון המרכזי של הסכם סודיות טמון בעובדה שהסכם זה מחייב אך ורק את הצדדים החתומים עליו. כך שיש חשש תמידי כי אחד הצדדים להסכם יספר את הסוד לצד שלישי ואותו צד שלישי יעשה שימוש בסוד. במצב דברים זה יהיה קשה ביותר לבוא בטענות כלפי הצד השלישי, שכן יש צורך בהוכחה כי אותו צד שלישי קיבל את הסוד המסחרי מצד החתום על הסכם הסודיות ובנוסף יש להוכיח כי אותו צד שלישי גם ידע כי בסוד מסחרי אותו מגלים תוך הפרה של הסכם סודיות.

שלום. האם יש אפשרות לשמור על רעיון שאינו מוצר אלא שיטה מחושבת שמסוגלת לדוגמא לגרום לחברת פלאפונים למשוך אליה מליוני לקוחות וכדו'. אשמח לקבל תשובה. תודה רבה

השאירו תגובה

אני מאשר את

תנאי השימוש

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור