תג: אי שימוש בסימן

21 במרץ, 2016,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בעילת העדר שימוש

בקשה לביטול סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת Sanliuyidu (Fujian) Sports Goods Co., Ltd. כנגד בעלת הסימנים חברת דליטקס בע"מ. ההליך נדון ברשות סימני המסחר בפני, ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ההחלטה ניתנה ביום 23.2.2016.
 
העובדות: הסימנים שבכותרת נרשמו בפנקס סימני המסחר בישראל בשנים 2007 ו-2008 בגין אפודים ושכפ"צים בסוג 9 ובגין תיקים בסוג 18 וכן בגין בגין דברי הלבשה והנעלה, בסוג 25.
 
המבקשת הגישה בקשה לביטול הסימנים הרשומים בשל אי שימוש בהם. בעלת הסימנים לא השיבה לבקשת הביטול. לפיכך הגישה מבקשת הביטול ראיות מטעמה להוכחת טענותיה וויתרה על השמעת טענות בעל פה.
 
תוצאות ההליך: סגנית הרשם הורתה על ביטול הסימנים. בנוסף נפסק כי בעלת הסימנים תישא בהוצאות מבקשת הביטול בסך 2,000 ₪ וכן בשכר טרחת עורכי דינה בסך 2,500 ₪.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

ביטול סימן בשל אי שימוש

סעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח  חדש], התשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה") קובע את הכללים והתנאים לפיהם יבוטל רישום של סימן מסחר בשל אי שימוש בו כדלקמן:
"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."
 
הסעיף ממשיך וקובע אימתי אין לראות בשימוש כמספיק על מנת  להדוף טענת העדר שימוש.
 
מטרת הסעיף הינה לנקות את פנקס סימני המסחר מסימנים שלא נעשה בהם שימוש על מנת לפנות מקום לסימנים שיש למי מהציבור עניין בהם (ראה גם ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ' PAGOTTE BEKLEIDUNGSF ABRIK PAULA GOT TES, תקדין עליון 2007(1), 3018). 
 
נפסק כי בשל כך שהסימן הרשום הינו זכות קניין של בעלת הסימנים, לא בנקל יבוטל, אלא אם שוכנע הרשם כי אכן התקיימו התנאים הקבועים בפקודה לכך. 
 
מבקשת הביטול הגישה תצהיר לפיו בעלת הסימנים לא השתמשה בהם בישראל בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הביטול וכי אתר החברה, www.dalitex.com, אינו פעיל. עוד הוגש תצהירו של מר רונן מנשה, חוקר פרטי המעיד כי בעלת הסימן מעולם לא עשתה בו שימוש ואין בכוונתה לעשות בו שימוש. וכי בעלת הסימן אינה עושה כל שימוש בסימן בישראל.
 
נפסק כי מן הראיות שהגישה מבקשת הביטול עולה בבירור כי בעלת הסימנים לא עשתה שימוש בסימנים בשלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הביטול ואף לא עשתה שימוש בהם מעולם. 
על כן נפסק כי יש להורות על על ביטול הסימנים.  

14 בפברואר, 2016,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בשל העדר שימוש

בקשה לביטול סימן רשום שהוגשה על ידי שמעון בודקוב כנגד, בעלת הסימן, חברת HACHETTE FILIPACCHI PRESSE. הבקשה נדונה ברשות סימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 14.1.2016 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: בקשה לביטול סימן רשום מס' 74356 "ELLE" בסוג 25 הנסמכת על סעיף 41 לפקודת סימני המסחר בטענה להעידר שימוש בסימן המסחר.
 
תוצאות ההליך: הבקשה לביטול סימן מסחר נדחתה. בנוסף נפסק כי מבקש הביטול יישא בהוצאות שכ"ט בעלת הסימן בסך 4,000 ₪. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

ביטול סימן מסחר בשל העדר שימוש

סעיף 41 (א) לפקודה קובע כדלקמן: "41.(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."
 
על פי הוראות סעיף 41 (א) לפקודה, יבוטל רישומו של סימן מסחר במידה שיוכח בפני היושב בדין כי לא נעשה בו שימוש בקשר עם הטובין שלגביהם הוא רשום, וזאת במשך שלוש השנים שקדמו למועד בו הוגשה בקשת הביטול. בענייננו, המועד בו הוגשה בקשת הביטול הוא 21.1.2014 ואי לכך התקופה הקובעת לפי סעיף 41 (א) הנ"ל היא בין התאריכים 21.1.2011 ועד 21.1.2014.
 
שלוש הן השאלות שעל היושב בדין לשאול במסגרת בקשה לביטול סימן מסחר על פי סעיף 41 לפקודה: "השאלה הראשונה היא, אם היה או לא היה שימוש בסימן במשך התקופה הרלבנטית. אם לא היה, כי אז השאלה השניה היא, אם היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי אפשר היה להשתמש בסימן. ואם לא היו נסיבות כאלו, כי אז השאלה השלישית היא, אם אף על פי כן על הרשם להשתמש בשיקול דעתו שלא למחוק את הסימן". (בג"צ 302/74 NICHOLAS OVERSEAS נ' פרמינגר, פ"ד כ"ט(1) 676 (1975). 
 
יודגש כי על כתפיו של מבקש ביטול סימן מסחר רשום, רובץ נטל השכנוע להראות כי לא נעשה בו שימוש במשך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול. אין בעובדה כי המדובר בעובדה שלילית, כדי לשנות את הכלל דלעיל, אם כי די בכמות פחותה יחסית של ראיות על מנת לעמוד בנטל זה, שאז יעבור נטל הבאת הראיות אל בעל הסימן, להראות כי עשה שימוש בסימן הרשום על שמו.
 
ודוק, תכליתו של הליך לביטול סימן מסחר רשום מחמת העדר שימוש הינו, בין היתר, למנוע רישומם של סימני מסחר שלא הייתה לבעליהם כוונה כנה לעשות בהם שימוש מסחרי. כמקובל, סימן מסחר רשום הינו בבחינת קניין, נכס עביר וסחיר לכל דבר ועניין, ולפיכך אין לבטל רישומו בנקל. 
לעניין הראיות בתיק זה נפסק כי הימנעותו של מבקש הביטול להביא דוח חוקר פרטי עומדת לו לרועץ, באשר מקימה היא חזקה לפיה אילו היה מובא הדוח, היו תוצאותיו פועלות לרעתו. 
 
לאחר בחינת חומר הראיות קבעה הפוסקת כי מבקש הביטול לא עמד בנטל הרובץ לפתחו. לא עלה בידו להוכיח כי בעלת הסימן הרשום אינה עושה שימוש בסימן הרשום "ELLE" בישראל, ביחס לסחורות המנויות בפרטת הסימן תחת סוג 25, ובין היתר הלבשה והנעלה.  
מנגד, התרשמה הפוסקת כי כי עלה בידי בעלת הסימן הרשום להוכיח פוזיטיבית, באמצעות תצהיר מר Fabienne Sultan, שעושה היא שימוש, בסימן המסחר הרשום בישראל בתחום ההנעלה. 
אמנם נכון, כמות הנעליים (נושאות הסימן הרשום) ששווקה בישראל מטעם בעלת הסימן, עליה מלמדות החשבוניות שצורפו אינה גבוהה במיוחד. יחד עם זאת, די בה כדי ללמד על שימוש איכותי דיו בסימן המסחר אשר יש בו כדי למנוע את ביטול רישומו. 
 

10 בפברואר, 2016,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בעילת העדר שימוש

ביטול סימן מסחר בעילת העדר שימוש
חברת Abed Anaser Fathi Saaed Elden ביקשה לבטל את סימן המסחר של חברת AKBAR BROTHERS LIMITED, ההליך נדון ברשות סימני המסחר , בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ההחלטה ניתנה ביום 24.12.2015.
 
מבקשת הביטול יוצגה על ידי ד"ר אייל ברסלר.
 
העובדות: בקשה לביטול סימן מסחר הסימן "Alghazaleen in Leaves"  אשר נרשם ביום 1.7.1996 בסוג 30 עבור "תה". 
 
כתב טענות שכנגד מטעם בעלת הסימן לא הוגש. מבקשת הביטול הגישה את ראיותיה. ראיות בעלת הסימן לא הוגשו. 
 
תוצאות ההליך: הבקשה לביטול מתקבלת, נפסק כי לא נעשה כל שימוש בסימן המסחר הרשום במשך שלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הביטול. 
בנוסף נפסקו הוצאות שכ"ט עורכי דינה של מבקשת הביטול בסך כולל של 3,000 ₪.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

ביטול סימן מסחר מחמת העדר שימוש

התנאים לביטול סימן מסחר רשום מחמת העדר שימוש נקבעו כאמור בסעיף 41 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש) התשל"ב 1972 (להלן: "הפקודה"), אשר לשונו כדלקמן:
"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום-לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום-לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול. "
 
כלל ידוע הוא, כי הנטל להראות כי סימן מסחר שנרשם אינו כשר לרישום מוטל על מבקש הביטול, לא כך הדבר באשר לנטל הבאת הראיה – נטל אשר יכול לעבור מצד לצד. 
 
עוד ידוע, כי קיים קושי בהוכחת עובדה שלילית. בעניינו, על מבקשת הביטול להראות כי לא היה שימוש בסימן בתוך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול (או להתכבד ולהוכיח אחד משני התנאים הנוספים שבסעיף). 
 
ולגופו של עניין. מבקשת הביטול הינה הבעלים של בקשה לרישום סימן מסחר מס' 260834 AL-GHAZALEEN ולפיכך הינה בבחינת אדם מעוניין כהוראת סעיף 41 לפקודה. מבקשת הביטול היא אכן בבחינת "צד נפגע" כלשון סעיף 41 לפקודה.  זאת משום שהינה סוחרת מזה שנים רבות במוצרים הנושאים סימן מסחר דומה לזה הרשום.
 
מתצהיר החוקר הפרטי אשר הוגש מטעם מבקשת הביטול עולה כי לא נעשה שימוש, אף לא מועט, בסימן הרשום בישראל.
 
על כן נפסק כי עלה בידי מבקשת הביטול להציג ראיות אשר די בהן כדי להרים את הנטל הרובץ לפתחה על פי דין. מנגד, לא עלה בידי בעלת הסימן, אשר ממילא אף לא ניסתה, לסתור או להפריך את הראיות שהוצגו מטעם מבקשת הביטול. 
 
לאור האמור לעיל, נפסק כי לא נעשה כל שימוש בסימן המסחר הרשום, ומקל וחומר לא במשך שלוש השנים שקדמו להגשת בקשת הביטול. לפיכך, הפוסקת נעתרה לבקשה וקבעה כי סימן המסחר יבוטל בהעדר שימוש, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 41 לפקודה. 

 

9 בפברואר, 2016,

0 תגובות

ביטול רישום סימן מסחר בשל אי שימוש

ביטול רישום סימן מסחר בשל אי שימוש
יהלומי לילי ביקש לבטל את סימן המסחר של חברת ROLEX SA, ההליך נדון ברשות סימני המסחר , בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ההחלטה ניתנה ביום 30.12.2015.
 
העובדות: בקשה לביטול רישום סימן המסחר " ORCHID" (הרשום בסוג 14) בטענה לאי שימוש. הבקשה הוגשה בהתאם לסעיף 41 לפקודת סימני מסחר. 
 
מבקשת הביטול עותרת בבקשה זו למחיקת הרישום ביחס לכל הסחורות שבפרטה, למעט ביחס לפריט "שעוני יד". לטענת מבקשת הביטול לא נעשה בסימן שימוש כלשהו בישראל ולמצער לא נעשה בו שימוש בשלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול ביחס לחלק גדול מהפרטה.
 
יובהר כי הסימן נרשם בפנקס סימני המסחר בגין: משקולות (לייצור שעונים ושעוני יד), שעונים אטומים, מיכלים גליליים (לייצור שעונים ושעוני יד), קופסאות מתכת יקרה למחטים, צמידים (תכשיטים) פריפות (תכשיטים), אבזמים ממתכת יקרה, נרתיקים לייצור שעונים ושעוני יד, נרתקים לשעונים (תצוגה), שרשראות (תכשיטים), קמיעות (תכשיטים), כרונוגרפים (שעונים), מכשירים כרונומטריים, נרתיקי שעונים, מחוגים (לייצור שעונים ושעוני יד), שעונים, שעונים ושעוני יד חשמליים, שעוני בקרה (שעונים ראשיים), חפתים, חוגות (לייצור שעונים ושעוני-יד), יהלומים, עגלים, תכשיטים העשויים ממתכת יקרה, תכשיטים, מדליונים (תכשיטים), מנגנונים לשעונים ושעוני יד, ענקים (תכשיטים), נרתיקי מחטים העשויים מתכת יקרה, מחטים העשויים מתכת יקרה, סיכות נוי, קישוטים (תכשיטים), פנינים (תכשיטים), מטוטלות (לייצור שעונים ושעוני יד), סיכות (תכשיטים), אבנים טובות, טבעות (תכשיטים), אבנים טובות למחצה, קישוטי כסף, שעוני שמש, חוטים ממתכת יקרה (תכשיטים), שעוני נוכחות (שעונים ראשיים), תכשיטים זולים (תכשיטים), רצועות שעוני יד, נרתיקי שעוני יד, שרשראות שעוני יד, זגוגיות שעוני יד, קפיצי שעוני יד, שעוני יד, תיילים ממתכת יקרה (תכשיטים), שעוני זרוע; הכל כלול בסוג 14.
 
תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה, סגנית הרשם הורתה על ביטול רישום הסימן ביחס לכל הסחורות שברשימת הסחורות, למעט הסחורות הבאות: משקולות (לייצור שעונים ושעוני יד), שעונים אטומים, מיכלים גליליים (לייצור שעונים ושעוני יד), נרתיקים לייצור שעונים ושעוני יד, נרתקים לשעונים (תצוגה), כרונוגרפים (שעונים), נרתיקי שעונים, מחוגים (לייצור שעונים ושעוני יד), שעונים, שעונים ושעוני יד חשמליים, חוגות (לייצור שעונים ושעוני-יד), מנגנונים לשעונים ושעוני יד, מטוטלות (לייצור שעונים ושעוני יד), שעוני שמש, שעוני נוכחות (שעונים ראשיים), רצועות שעוני יד, נרתיקי שעוני יד, שרשראות שעוני יד, זגוגיות שעוני יד, קפיצי שעוני יד, שעוני יד, שעוני זרוע.
 
נפסק כי בעלת הסימן תישא בהוצאות מבקשת הביטול בסך 2,500 ₪ ובשכר טרחת עורך דינה בסך 2,500 ₪. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

ביטול סימן בטענה לאי שימוש

סעיף 41 לפקודה קובע כדלקמן:
"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."
 
הסעיף ממשיך וקובע מהם אותם שימושים שאין לראותם כמספיקים כדי להדוף טענת העדר שימוש, כגון שימוש בפרסומת בלבד.
 
בהעדר סמכות לרשם לבטל סימנים מיוזמתו הוא, וכאשר הפקודה אינה מחייבת שימוש בסימן טרם רישומו, למעט בנסיבות המנויות בסעיף 29 לפקודה, קיימת חשיבות רבה לאפשרות הנתונה לציבור לנקות את פנקס סימני המסחר מסימנים שלא נעשה בהם שימוש במשך תקופה ממושכת.
נפסק כי שעה שעסקינן בזכות קניין רשומה, לא ניתן לבטלה במחי יד ומבלי לבדוק האם אכן איבדה בעלת הסימן את זכותה בסימנה הרשום בשל אי שימוש בו. 
 
מבקשת הביטול הגישה בתמיכה לבקשתה את תצהיר החוקר, מר יוסי גלאור. המצהיר העיד כי ביקר בחנויות הקשורות לרולקס ולא מצא בהן מוצרים הנושאים את הסימן. 
 
חיפוש במנוע החיפוש Google של הצירוף "Rolex Orchid" מעלה תמונות של שעונים, ככל הנראה של בעלת הסימן, על גביהם מוטבעים שם החברה והסימן הרשום. עוד מגלה החיפוש כי שעוני יד הנושאים את הסימנים נמכרים בשוק המשני באתרי מכירות במרשתת. 
 
ממצאי החיפוש מובילים למסקנה כי יוצרו ונמכרו בעבר שעוני יד הנושאים את הסימן הרשום וכי כיום ניתן לרכוש פריטים אלה בשוק המשני. מכאן שיש להכריע בשאלה האם שימוש בסימן רשום בשוק המשני, דהיינו על ידי הציבור ולא בשיווק ישיר של בעלת הסימן, עשוי להוות שימוש מספיק כדי למנוע את ביטול רישומו בהתאם לסעיף 41 לפקודה. 
 
סעיף 1 לפקודה מגדיר סימן מסחר מהו וכולל - "סימן המשמש ... לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם." 
 
בעניין בקשה לביטול סימן מסחר  138834 Миг ("מיג" בשפה הרוסית) מיגדור בע"מ נ' בוריס גייל ואח' (פורסמה באתר רשות הפטנטים, 16.7.2007) סבר כב' הרשם (כתוארו אז) כי יש לאמץ פרשנות רחבה של המונח "שימוש" בהקשר של סעיף 41 לפקודה.
 
בע"א 471/70 י. ר. גייגי ס. א. נגד פזכים בע"מ, פ"ד כד(2) 705, 708 קבע כב' השופט ויתקון כי אין לראות ביבוא מקביל של מוצרים תוך שימוש בסימן המסחר של יצרן המוצרים כהפרת סימן המסחר, אף אם הייבוא נעשה שלא ברשות בעל הסימן. 
 
באותו עניין סברו כל שופטי בית המשפט העליון שלא ניתן ליתן לבעל הסימן סעד בעילה של הפרה של סימן מסחר. הוסיף השופט ח' כהן והציע להשתמש בעילה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט. ואולם לא הייתה מחלוקת באותו עניין כי היה שימוש בסימן המסחר.
אך גם אם ניתן לראות בהצעה למכירה באתרים ברשת כשימוש בסימן מסחר, עולה השאלה האם לא נדרש כי השימוש יהיה בישראל. על כך עונה א. ח. זליגסון בחיוב בספרו "דיני סימני מסחר ודינים הקרובים להם" (תשל"ג – 1973), בעמ' 12: "השימוש בסימן צריך להיות בארץ ולא בחו"ל".
 
עם זאת מוסיף זליגסון (בעמ' 15 לספרו לעיל) ומונה שיקולים התומכים להכיר בשימוש מחוץ לישראל כשימוש המונע את ביטול רישום הסימן, בין היתר, על מנת למנוע הטעיה של ציבור הצרכנים, במיוחד כאשר מאמץ יצרן ישראלי סימן מוכר היטב מחו"ל שלא נעשה בו שימוש בישראל. נזכור, כי בעת כתיבת ספרו טרם תוקנה הפקודה באופן שתכלול גם הגנה על סימנים מוכרים היטב. לבסוף מציע זליגסון את הגדרת השימוש הבאה: "לדעתי שימוש בסימן מסחר בישראל פירושו כל פעולה מסחרית שממנה קהל מסויים בישראל יכול להיווכח שסימן פלוני קשור לסחורה אלמונית וכי סחורה זו קיימת ועלולה להתקבל."
 
על כן נפסק כי במטרה למנוע הטעית צרכנים מוצדק לעתים להותיר על כנו רישום של סימן אף אם היצרן איבד בו עניין מסחרי והפסיק לייצר מוצרים הנושאים אותו. הסיבה לכך נעוצה במוניטין הרב שדבק בסימן אשר לא נעלם לחלוטין, בין היתר, בשל היות המוצר הנושא את הסימן בעל משך חיים ארוך. ברי כי העובדה כי הציבור עודנו מייחס את הסימן ליצרן בשל אותו מוניטין דורשת הוכחה. 
 
בענייננו נפסק כי לא הובאו, כאמור, ראיות על ידי בעלת הסימן. מאידך, אף לא נתבקש ביטול הסימן ביחס לשעוני יד, אך נתבקש ביטולו ביחס לסחורות המיוצרות יחד או עבור שעוני יד. נראה כי הותרת הרישום על כנו ביחס לשעוני יד מחייבת אף את הותרתו ביחס לאותן סחורות הקשורות לכך.
 

25 בינואר, 2016,

0 תגובות

ביטול מחמת העדר שימוש

בקשה לביטול סימן מסחר רשום שהוגשה על ידי ענני תקשורת בע"מ כנגד בעל הסימן תמיר קפלינסקי. הבקשה נדונה בפני ברשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 26.7.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: הסימן  HA'HAMAMA" החממה" נרשם בפנקס סימני המסחר בישראל ביום 7.11.2006 בגין יזמות, ארגון והפקה של אירועים, מופעים, מסיבות ואירועי בידור לסוגיהם השונים, הפקה וניהול אירועים ומועדונים, לרבות בית ספר לברמנים ותקליטנים; הנכללים כולם בסוג 41.
ביום 22.12.2014 הוגשה בקשה לביטול הסימן בשל אי שימוש בו בהתאם לסעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972. בעל הסימן לא הגיש הודעה בתשובה ולפיכך הגישה מבקשת הביטול את ראיותיה בהליך. מבקשת הביטול וויתרה על זכותה להשמיע טענותיה בפניי וביקשה כי תינתן החלטה על פי הטענות והראיות שהגישה.
 
בעל הסימן בחר, כאמור, שלא להגיש טענות וראיות מטעמו בהליך.
 
תוצאות ההליך: הבקשה לביטול התקבלה, בשל אי שימוש בו בהתאם לסעיף 41 לפקודה. בעל הסימן יישא בהוצאות מבקשת הביטול בגין הליך זה בסך של 2,000 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך 5,000 ₪ בצירוף מע"מ כדין. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

ביטול מחמת העדר שימוש

סעיף 41 לפקודה קובע כי סימן שלא היה בשימוש בעליו במשך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול יבוטל רישומו, אם לא יראה בעל הסימן כי היו נסיבות מיוחדות במסחר המצדיקות את העדר השימוש. להלן לשונו של סעיף 41 לפקודה:
"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר לגבי כל הטובין או סוגי הטובין שלגביהם רשום הסימן או חלקם (להלן – הטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום) על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם הוכח שאי -השימוש נבע מנסיבות מיוחדות במסחר ולא מכוונה שלא להשתמש בסימן, או לזנוח אותו, לגבי הטובין האמורים.
..."
תכליתו של סעיף 41 לפקודה ברורה: כי לא יוותרו בפנקס סימני המסחר סימנים שלא נעשה בהם שימוש, כאבן שאין לה הופכין. עם זאת, משנרשמה זכות הקניין בפנקס הנטל הוא על המבקש לבטל את רישומה להראות כי אכן לא נעשה בסימן שימוש.
מן הראיות שהגישה המבקשת עולה כי נסיונותיה לאתר את בעל הסימן לא צלחו. מפרסומים בעיתונות מן השנים 2010 ו-2013 אותם צירפה גב' אטלס-כץ לתצהירה, עולה כי בעל הסימן אינו עוסק עוד בתחום השירותים בגינם נרשם הסימן וזאת לפחות משנת 2007. עוד מעידה המצהירה כי ייתכן כי מועדון הנושא את סימן המסחר עודנו קיים, אך לא אותרו על ידי המבקשת ועל ידי באי כוחה פרסומים כלשהם במרשתת המעידים על קיומו. הפרסומים האחרונים של המועדון שהצליחה המבקשת לאתר לאחר חיפושים מעמיקים היו מהשנים 2005 ו-2006.
 אף כי הנטל להוכיח כי לא היה שימוש בסימן מוטל על הטוען זאת, קיים קושי להוכיח עובדה שלילית המחייב הקלה מסוימת על המבקשת ועל כן כמות הראיות הנדרשת תהיה פחותה. 
 
משנמנע בעל הסימן להביא ראיות כלשהן, ברי כי לא הוכיח גם נסיבות מיוחדות במסחר שבגינם נמנע מלהשתמש בסימנו. 
 
לפיכך הורתה סגנית הרשם על ביטול הסימן בשל אי שימוש בו בהתאם לסעיף 41 לפקודה. 
 

12 ביולי, 2015,

0 תגובות

היקף ההגנה על מותג ומתן חשבונות

היקף ההגנה על מותג ומתן חשבונות
תביעה שהוגשה על ידי חברת סחוט טרי (2007) בע"מ כנגד 1. אקו אלפא בע"מ; 2. אביבה חרסונסקי; 3. אהוד חרסונסקי; 4.  תפוז טרי בע"מ; 5. ערן חרסונסקי; 6. יחיא גבריאל. התביעה נדונה בבית המשפט המחוזי מרכז, בפני השופט פרופ' עופר גרוסקופף. ביום 15.6.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: עניינה של התובענה בטענתה של התובעת, חברת סחוט טרי, כי הנתבעים עשו שימוש בקניינה הרוחני והפרו את זכויותיה בשם המסחרי "סחוט טרי", כאשר ייצורו, שיווקו, הפיצו ומכרו מיץ טבעי תחת מותג זה גם לאחר שמכרו את זכויותיהם בו לחברת פריפר, אשר נרכשה במסגרת הליכי פירוק על ידי התובעת. בשלב הראשון התבקש בית המשפט לתת צו למתן חשבונות אשר יחייב את הנתבעים למסור לתובעת את כל המידע הרלוונטי באשר למכירת ושיווק המיצים תחת המותג "סחוט טרי".
 
תוצאות ההליך: דין התביעה נגד הנתבעת 1 והנתבע 3 להתקבל. לעומת זאת יש לדחות את התביעה נגד הנתבעים 2, 4 – 6.
 
ניתן בזאת צו למתן חשבונות המורה לנתבעת 1 ולנתבע 3 לגלות בתצהיר ערוך על ידי רואה חשבון את הפרטים הבאים:
א. היקפי המכירות של מיצי פירות שבוצעו על ידם בתקופה שבין ה- 1.7.2007 לבין ה- 31.12.2009. ככל הניתן תבוצע הפרדה בין מכירות של בקבוקי משקה (1/2 ליטר) למכירה של גלונים (5 ליטר). 
ב. ההכנסות שהתקבלו מהמכירות המפורטות בסעיף (א) לעיל, וההוצאות שהוצאו לצורך ייצור מיצי הפירות ומכירתם.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

6 באפריל, 2015,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בטענת היעדר שימוש

בקשה לביטול רישום סימן מסחר שהוגשה על ידי חברת RICHEMONT INTERNATIONAL כנגד בעלת הסימן חברת FIN.ING.. הבקשה נדונה ברשות הפטנטים, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 5.2.2015 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: עניינו של הליך זה בבקשה שהגישה חברתRichmont International  לביטול סימן המסחר הרשום מס' 207810 "Reporter" בסוג 25, אשר רשום על שם חברת FIN.ING.S.R.L  בטענה כי לא נעשה בו שימוש במשך שלוש שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לביטולו. 
 
ראיות המבקשת כללו תצהיר בו נטען כי לאור בדיקה על ידי חוקרים מטעם המבקשת, בעלת הסימן אינה עושה שימוש בסימן הרשום בישראל לפחות בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול דנן, לא בסחורה לגבי רשום הסימן ולא ביחס לטובין בתחום הביגוד, ההנעלה וכיסויי הראש.
 
תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה, נפסק כי תצהיר המבקשת לבדו לא שכנע כי בעלת הסימן נמנעה מעשות שימוש בסימן המסחר הרשום במשך שלוש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת הביטול. 
לפנים משורת הדין, ולאור העובדה כי בעלת סימן המסחר הרשום נמנעה מהשמיע עמדתה, ואי לכך יתכן ובכוונתה לזנוח את רישום הסימן, הפוסקת הורתה:
 
בעל הסימן הרשום מס' 207810 יודיע האם בכוונת מרשתו לזנוח את רישום הסימן, במידה שתשובתו שלילית, יוגש באותו המועד כתב טענות שכנגד מטעם בעלת הסימן.  
 
מבקשת הביטול תגיש תצהיר ראיות חלופי מטעמה. 
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

17 באוגוסט, 2014,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בשל אי שימוש

חברת TASER International  הגישה בקשה לביטול סימן מסחר רשום מס' 154869 שבבעלות חברת ברימאג דיגיטל אייג'. התיק נדון ברשות סימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני. ביום 7.7.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: מבקשת הביטול ביקשה לבטל את סימן מסחר "AXXON" (מעוצב) מספר 154869 הרשום בסוג 9 מיום 3.6.2004. בקשת הביטול הוגשה מכוח סעיף 41 לפקודת סימני מסחר. לטענת מבקשת הביטול לא נעשה שימוש בסימן בישראל.
 
תוצאות ההליך: הבקשה מתקבלת, נקבע כי סימן המסחר יבוטל בהעדר שימוש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם מבוקש ביטול הרישום, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 41 לפקודה.
בנוסף חויבה בעלת הסימן בהוצאות שכ"ט עורכי דינה של מבקשת הביטול בסך כולל של 2,000 ₪.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

25 במאי, 2014,

0 תגובות

מחיקת סימן מסחר בשל אי שימוש

מחיקת סימן מסחר בשל אי שימוש
בקשה לביטול או מחיקת סימן סימן מסחר שהוגשה על ידי Hot Tuna IP Limited כנגד בעלת הסימן בון ספורט. הבקשה נדונו ברשות סימני המסחר, בפני רשם סימני המסחר, אסא קלינג. ביום 3.4.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: בקשה למחיקה או ביטול של סימן מסחר מספר 168906 "HOT TUNA" מעוצב הרשום לגבי "הלבשה, הנעלה; הנכללים כולם בסוג 25", שבבעלות בון ספורט. 
מבקשת הביטול טוענת כי לא נעשה שימוש בסימן ועל כן יש להורות על ביטול הסימן מכוח סעיף 39 לפקודת סימני מסחר או מחיקה מכוח סעיף 41 לפקודת סימני מסחר.
 
תוצאות ההליך: בקשת הביטול והמחיקה נדחית. נפסק כי לאור התנהלות בעלת הסימן לאורה התארכו ההליכים מעבר לצורך, לא ניתן צו להוצאות.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

11 במרץ, 2014,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בטענת העדר שימוש

בקשה לביטול סימן מסחר שהוגשה על ידי PeerApp Ltd כנגד בעלת הסימן חברת Vyyo Inc. הבקשה נדונו ברשות סימני המסחר, בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 16.2.2014 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: בקשה לביטול סימן המסחר בשל אי שימוש בו במשך שלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה, בהתאם לסעיף 41 לפקודת סימני המסחר.
 
תוצאות ההליך: הרשם הורה על ביטול סימן המסחר.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:
 

9 ביולי, 2013,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בשל אי שימוש

ביטול סימן מסחר בשל אי שימוש
מבקשת המחיקה והביטול חברת CAR-FRESHNER CORPORATION הגישה בקשה למחיקה ולביטול סימני מסחר שבבעלות חברת BALEV EOOD. הדיון נדון ברשם סימני המסחר בפני ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני וסגנית רשם הפטנטים. ביום 9.6.2013 ניתנה ההחלטה בתיק.
 
העובדות: מבקשת המחיקה והביטול ("CFC") הינה הבעלים של סימני מסחר הרשומים בישראל, בגין מטהרי אויר בסוג 5 - סימנים המעוצבים בצורת עץ אשוח. 
 
בעלת הסימנים (BALEV"") רשמה בישראל את סימני המסחר (מכוח דין קדימה מבקשות שהוגשו בבולגריה) בין היתר בגין דיאודורנטים ומוצרים נוספים בסוג 5. 
 
לטענת CFC סימניה של BALEV דומים עד כדי להטעות לסימניה הרשומים של CFC, נרשמו בחוסר תום לב ומעודדים תחרות בלתי הוגנת במסחר. בין הצדדים מתנהלים הליכים משפטיים במדינות שונות בעולם. בבולגריה הורה בית המשפט על מחיקת סימניה של BALEV. על החלטה זו הוגש ערעור. לטענת CFC יש בהחלטה זו כדי להוות מעשה בית דין גם בערכאה זו. בעקבות הליכים משפטיים באיחוד האירופי ובארה"ב זנחה BALEV את בקשותיה לרישום סימני המסחר שם.
 
עוד טוענת CFC כי בעלת הסימנים לא עשתה שימוש בהם בישראל מעולם ומשלא עשתה בהם שימוש בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה לביטול, יש להורות על ביטולם. 
 
BALEV לא הגישה הודעה בתשובה לבקשה לביטול ולא הגישה סיכומים מטעמה. 
 
תוצאות ההליך: הרשם הורה על ביטול הסימנים בשל אי שימוש.
 
בנוסף נפסק כי בעלת הסימנים תישא בהוצאות מבקשת המחיקה והביטול בהליך זה בסך 1,500 ₪ ובשכר טרחת עורכי דינה בסך 12,000 ₪.
 
נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

23 בדצמבר, 2012,

0 תגובות

בקשה לביטול הסימן "Excel" בטענת העדר שימוש

בקשה לביטול סימן מסחר  "Excel" שהוגשה על ידי חברת Seal Trademarks Pty (מבקשת הביטול) כנגד חברת סיטי ווש (בעלת הסימן). הבקשה נדונה ברשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בפני יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני.

עובדות: חברת Seal Trademarks Pty Ltd הגישה בקשה לביטול סימן המסחר "Excel" אשר בבעלות חברת סיטי ווש בע"מ, בטענה כי לא נעשה שימוש בסימן במשך שלוש שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה לביטולו.  

תוצאות ההליך: הבקשה נדחתה, נפסק כי בעלת הסימן עשתה שימוש רציף ועקבי בסימן המסחר הרשום Excel בתקופה הרלבנטית.

מבקשת הביטול תישא בהוצאות בעלת הסימן ושכר טרחת עורכי דינה בסכום כולל של 30,000 ₪.

נקודות מרכזיות שנדונו בהליך:

28 בנובמבר, 2012,

0 תגובות

בקשה לביטול סימן מסחר בשל אי שימוש

בקשה לביטול סימן מסחר INVICTA שהוגשה על ידי חברת INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC (מבקשת הביטול) כנגד חברת Sector Group S.p.A (בעלת הסימן). הבקשה נדונה בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, ז'קלין ברכה, פוסקת בקניין רוחני, סגנית רשם הפטנטים. ביום 6.11.2012 ניתנה ההחלטה בתיק.

העובדות: בקשה לביטול סימן המסחר INVICTA"" בסוג 14 לשעונים וחלקי שעונים. סימן המסחר לא חודש במועד ולפיכך אינו בתוקף החל מיום 10.9.2011. 

מבקשת הביטול הגישה בקשה לביטול רישום הסימן בשל אי שימוש בו בהתאם להוראות סעיף 41 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב – 1972 (להלן: "הפקודה"). כן הגישה מבקשת הביטול ביום 8.11.2010 בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב 234042 הכולל את הכיתוב INVICTA בסוג 14, לשעונים, שעוני יד וכיו"ב. בשל הדמיון בין הסימנים ולאור הוראות סעיף 34 לפקודה מונע סימן 21203 את רישומו של סימן 234042.

 

תוצאות ההליך: הבקשה התקבלה, נפסק כי הסימן ימחק מהפנקס בשל שלא היה שימוש עסקי בתום לב בסימן המסחר 21203 בשנתיים שקדמו למחיקתו מן הפנקס.

בעלת הסימן תשלם למבקשת הביטול הוצאות בסך 3,000 ₪ וכן בשכר טרחת עורך דין בסך 7,000 ₪.

נקודות מרכזיות שנדונו בפסק הדין:

30 באוגוסט, 2012,

0 תגובות

ביטול ומחיקת סימן מסחר רשום למול הליך של התנגדות לבקשה לסימן

ביטול ומחיקת סימן מסחר רשום למול הליך של התנגדות לבקשה לסימן

בקשה למחיקה וביטול סימן מסחר רשום שהוגשה על ידי חברת המלח לישראל (אילת) 1976 בע"מ כנגד בעלת הסימן – חברת סופר מדיק (מדיק לייט) בע"מ. הבקשה נדונה בפני רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר. ביום  26.7.2012 ניתנה החלטת יערה שושני כספי, פוסקת בקניין רוחני בתיק.

עובדות: בעלת הסימן הגישה את הסימן לרשום, מבקשת הביטול לא הגישה התנגדות לרישום הסימן אף שידעה על הגשת הבקשה לרישום סימן מסחר. לאחר שהסימן אושר לרישום הגישה מבקשת הביטול בקשה לביטול הסימן בטענה כי: אחד ממרכיבי הסימן הרשום הביטוי - "מלח הארץ" מטעה ביחס לסימן מבקשת הביטול ואי לכך הותרת הסימן בפנקס סימני המסחר עומדת בניגוד להוראת סעיפים 8(א), 11(6), 11(6), ו- 11(14) לפקודה. זאת משום שהסימן הרשום אינו בעל אופי מבחין, ויש בו כדי להטעות עם סימנה הרשום והמוכר כמו גם עם שלל מוצריה נושאי הסימן וליצור תחרות בלתי הוגנת במסחר.

בנוסף נטען כי לבעלת הסימן לא הייתה כוונה לעשות שימוש בסימן בתום לב ושלמעשה לא עשתה שימוש בו בתום לב כהוראת סעיף 41 לפקודה.

תוצאות ההליך: הבקשה לביטול סימן מסחר נדחית. הרשם הורה למבקשת לשאת בהוצאות בעלת הסימן בסך 5,000 ₪. נפסק כי סימן מסחר רשום הינו נכס סחיר ועביר ככל קניין אחר והפגיעה בו תעשה במשורה ורק בנסיבות המצדיקות זאת. נוכח העדר תשתית ראייתית מוצקה לטענות המבקשת, לא קיימת בשלב זה הצדקה למחיקת הסימן מפנקס סימני המסחר או לביטולו. 

 

הערת DWO: סיכויי ההצלחה של הליך התנגדות לבקשה לסימן מסחר טובים בהרבה מסיכויי ההצלחה של הליך לביטול סימן מסחר רשום. יתכן ואילו היתה המבקשת מגישה בזמן ובמועד התנגדות לבקשה לסימן מסחר, תוצאת ההליך היתה שונה והרשם לא היה מתיר את השימוש במילים "מלח הארץ" במסגרת הסימן.

נקודות מרכזיות שנדונו במסגרת ההחלטה:

20 בפברואר, 2011,

0 תגובות

ביטול סימן מסחר בשל היעדר שימוש

ביטול סימן מסחר בשל היעדר שימוש

רשם סימני המסחר, הפוסקת יערה שושני כספי (בקשה לביטול סימן מסחר מס' 169322) - 20-2-2011

תחום: בקשה לביטול סימן מסחר בשל היעדר שימוש נושאים: מי ראשי להגיש בקשה לביטול סימן בשל היעדר שימוש, ביטול סימן בשל היעדר שימוש, נטל השכנוע בבקשה לביטול סימן, שימוש בסימן במסגרת שם החברה, שימוש בסימן באמצעות מבקשת הביטול ללא רישום רישיון, נסיבות מיוחדות במסחר המצדיקות את הרישום, נסיבות חריגות המצדיקות הפעלת שיקול דעת הרשם

עובדות:

בקשה לביטול סימן מסחר מעוצב "עוף טנא" בגין העדר שימוש לפי סעיף 41 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש], התשל"ב - 1972. משנת 1991 בעלת הסימן אינה פעילה בתחום העופות. במסגרת הסכם השכירות שנחתם בין הצדדים, ניתן למבקשת רישיון בלתי ייחודי לעשות שימוש בשם המותג "עוף טנא" בכל הקשור במכירת עופות שישחטו או יעובדו במפעל  ואולם רישיון זה לא נרשם ברשם סימני המסחר.

נפסק:

בעלת הסימן לא עשתה כל שימוש בסימן בתקופה הקובעת, הן בעצמה והן באמצעות מבקשת הביטול, לצורך סימון הטובין (מוצרי עוף ובשר) בגינם נרשם הסימן. בעלת הסימן אף לא הצביעה על נסיבות מיוחדות במסחר שיסבירו את אי השימוש בסימן. בנוסף, לא קיימות נסיבות חריגות אחרות אשר יהוו צידוק ראוי בגינו יוותר רישום הסימן בפנקס סימני המסחר. אי לכך, מקבלת את הבקשה והרשם הורה על ביטולו של סימן מסחר מס' 169322. למבקשת נפסקו הוצאות בסך 10,000 ₪.

נקודות מרכזיות:

מי ראשי להגיש בקשה לביטול סימן בשל היעדר שימוש

סעיף 41 לפקודה מטרתו העיקרית היא טיהור הפנקס מסימנים שלא נעשה בהם שימוש בפועל ושאין כוונה לעשות בהם שימוש. זאת בשונה מסעיף 39 לפקודה, המעניק זכות לבקש מחיקת סימן אך ורק ל"צד נפגע". סעיף 41 מתייחס לכל אדם המעוניין בדבר ביטול הרישום, ואין נפקא מינא אם מעוניין הוא בסימן שביטולו נתבקש, אם לאו. לפיכך, נפסק כי לא מוטלת בספק מעמדה של המבקשת כמי שרשאית להגיש בקשה לביטול הסימן הרשום על שם בעלת הסימן.

ביטול סימן בשל היעדר שימוש

סעיף 41 (א) לפקודה קובע כדלקמן: "41.(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."

על פי הוראות סעיף 41 (א) לפקודה, יבוטל רישומו של סימן אם יוכח כי לא נעשה בו שימוש  בקשר עם הטובין שלגביהם הוא רשום, במשך שלוש השנים שקדמו למועד בו הוגשה בקשת הביטול.

במסגרת בקשה לביטול סימן מסחר על פי סעיף 41 לפקודה, על היושב בדין לבחון שלוש שאלות (בג"צ 302/74 NICHOLAS OVERSEAS נ' פרמינגר, פ"ד כ"ט(1) 676 (1975) (להלן: "פס"ד פרמינגר")): "השאלה הראשונה היא, אם היה או לא היה שימוש בסימן במשך התקופה הרלבנטית. אם לא היה, כי אז השאלה השניה היא, אם היו או לא היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבגללן אי אפשר היה להשתמש בסימן. ואם לא היו נסיבות כאלו, כי אז השאלה השלישית היא, אם אף על פי כן על הרשם להשתמש בשיקול דעתו שלא למחוק את הסימן".

נטל השכנוע בבקשה לביטול סימן

נטל השכנוע בבקשה לביטול סימן מסחר רשום רובץ לפתחו של מבקש הביטול. אין בעובדה כי המדובר בעובדה שלילית – היינו, העדר שימוש בסימן הרשום במשך שלוש שנים שקדמו להגשת הבקשה לביטול – כדי לשנות את הכלל דלעיל. על מבקש ביטולו של סימן, להניח לפחות ראשית ראיה לטענותיו, או-אז יעבור נטל הבאת הראיות אל בעל הסימן. ראה: בג"ץ 296/86 MOORGATE TOBACCO CO. LTD.  נ' PHILIP MORRIS INC. פ"ד מ"א(1) 485.

בענייננו, המבקשת הוכיחה כי משנת 1991 חדלה בעלת הסימן לעשות בעצמה שימוש בסימן הרשום בכל הקשור לתחום שיווק וייצור עופות. הנה כי כן, עלה בידי מבקשת המחיקה להניח ראשית ראיה לטענותיה בדבר העדר שימוש בסימן הרשום בתקופה הרלבנטית. לפיכך, עבר נטל הראיה לבעלת הסימן, להפריך את טענות המבקשת ולהראות כי עשתה שימוש בסימן הרשום על שמה או לחילופין כי קיימות נסיבות מיוחדות במסחר בעטיין לא עשתה שימוש בסימנה.

שימוש בסימן במסגרת שם החברה

הרשם דחה את טענות בעלת הסימן לפיהן השימוש בסימן כשם החברה מהווה שימוש כהגדרתו בדין. אכן נכון, כבר נקבע לא אחת כי לא בנקל יבוטל סימן מסחר אשר נרשם כדין, וכי יש ליתן פרשנות רחבה למונח "שימוש" בסימן מסחר. כך, שימוש בסימן רשום במסגרת שם חברה עשוי להיחשב כשימוש מספיק לצורך דרישת סעיף 41, ובלבד ששם החברה מוטבע על גבי מוצר או שירות הנכללים בפרטת הסימן הרשום.

בענייננו, עיקר הראיות שהובאו על ידי בעלת הסימן לעניין הוכחת השימוש היו חשבוניות המס שהוצאו מטעמה בגין תשלום דמי השכירות ע"י המבקשת עבור השימוש במושכר. לא הובאו כל ראיות לפיהן עשתה בעלת הסימן שימוש בשם החברה לצורך מסחר בטובין הכלולים בפרטת הסחורות של הסימן הרשום (היינו: מוצרי בשר ועופות). בנוסף, הכיתוב המופיע על גבי חשבוניות אלו הוא שמה של בעלת הסימן (השם) באותיות דפוס בלבד ולא הלוגו המעוצב אשר ביטולו נתבקש דכאן. אי לכך, לא ניתן לזקוף את השימוש שעשתה בעלת הסימן בסימן במסגרת ציון שם החברה על גבי חשבוניות המס, או יתר מסמכיה לצורך העניין, כשימוש לפי הוראת סעיף 41 לפקודה.

שימוש בסימן באמצעות מבקשת הביטול ללא רישום רישיון

הוראות הסעיפים הרלבנטיים לענייננו מצויות בסעיף 41(ו)(2) ובסעיף 50 לפקודה. סעיף 41(ו)(2) קובע כדלקמן: "ו) בסעיף זה, "שימוש", בסימן מסחר, לרבות - (1) ...... (2) שימוש על ידי בעל רשות רשומה כאמור בסעיף 50, בתנאי ששימוש זה נעשה בכפוף לפיקוח בעל הסימן".

סעיף 50 לפקודה קובע כדלקמן: "50.(א) רשאי בעל סימן מסחר רשום להרשות לאדם אחר (בפקודה זו - בעל רשות) להשתמש בסימנו לענין הטובין שלגביהם רשום הסימן, כולם או מקצתם. (ב) לא יהיה תוקף לרשות אלא אם נרשמה לפי הוראות סעיף זה, ורשאי הרשם לרשום אותה בכפוף לתנאים ולהגבלות שייראו לו. (ג) כל עוד בעל רשות משתמש בסימן לענין הטובין במהלך עסקו בהתאם לרשות ובכפוף לתנאים או להגבלות שבה, יראו את זכות השימוש בסימן בידי בעל הרשות כשימוש ייחודי בידי בעל הסימן".

בהסתמך על שני סעיפים אלו נקבעה הלכה על ידי ביהמ"ש העליון לפיה שימוש בסימן רשום ע"י מי שקיבל רשות שימוש בו, מבלי שנרשמה הרשות בפנקס סימני המסחר, לא יחשב כשימוש על ידי בעלי הסימן הרשום. ראו: דברי כב' השופט י' דנצינגר בע"א 2209/08 GIGIESSE CONFEZIONI S.P.A  נ' ואמפום בע"מ (פורסם ב"נבו", 23.3.10).

בענייננו, לא נרשמה על שם המבקשת רשות שימוש בסימן הרשום. לפיכך, לא ניתן ליחס לטובת בעלת הסימן, את השימוש שעשתה המבקשת בסימן בתקופה הקובעת.

יודגש כי ייתכנו נסיבות בהן שימוש בסימן רשום על ידי חברה שאינה בעלת הסימן ייזקף לזכות בעל הסימן, אף אם לא נרשמה רשות שימוש. זאת, במידה וניתן להוכיח כי המדובר בחברות הקשורות זו לזו באופן אשר כל הפרדה ביניהן תהא בלתי משמעותית או מלאכותית.

נסיבות מיוחדות במסחר המצדיקות את הרישום

התנאים המצטברים בסעיף 41(ב) לפקודה הם כדלקמן: התנאי הראשון הוא  קיומן של נסיבות מיוחדות במסחר שמנעו את השימוש מבעל הסימן. התנאי השני הוא כי לבעל הסימן כוונה לעשות שימוש בסימן המסחר. יודגש כי כוונה לעשות שימוש בסימן המסחר רלבנטית רק ככל שמקיימות נסיבות מיוחדות במסחר שמנעו את השימוש בסימן המסחר.

בעלת הסימן לא טענה, ומשכך אף לא הוכיחה, כי בעטיין של  נסיבות מיוחדות במסחר נמנע ממנה השימוש בסימנה. לא זו אף זו, בעלת הסימן הדגישה כי רישיון השימוש בסימן שהוענק למבקשת היה רישיון בלתי ייחודי. כלומר, בעלת הסימן יכולה הייתה לעשות שימוש עצמאי בסימנה בהקשר לטובין נשוא הסימן, אך בחרה שלא לעשות כן.

נסיבות חריגות המצדיקות הפעלת שיקול דעת הרשם

כאמור בפס"ד פרמינגר, אף אם לא נעשה שימוש בסימן במשך שלוש השנים שקדמו לבקשה לביטולו ולא התקיימו נסיבות מיוחדות במסחר שמצדיקות את חוסר השימוש בסימן, עדיין מסור לרשם סימני המסחר שיקול הדעת שלא להורות על ביטול הסימן הרשום. בבואו להפעיל את שיקול דעתו על הרשם לאזן בין נסיבות חריגות, ככל שימצאו, אשר עשויות להצביע על קושי להורות על ביטול הסימן, לבין מטרת סעיף 41 לפקודה. מטרת הסעיף היא  לאפשר לכלל הסוחרים בתחום מסוים לעשות שימוש בסימנים אשר נותרו רשומים בפנקס סימני המסחר על אף שלא נעשה בהם כל שימוש מסחרי ואף לא קיימת כל כוונה להשתמש בהם.

הרשם פסק כי מקרה בו מבקש הביטול הוא בר רשות בסימן רשום, ועתה לאחר שנתגלע סכסוך בין הצדדים והגיעו לסיום היחסים העסקיים בינהם, מבקש הוא את ביטול הסימן בטענה כי לא נרשמה רשות השימוש על שמו, עשוי במקרים מסוימים להיחשב כנסיבה חריגה לצורך הפעלת שיקול הדעת המסור לרשם.

עם זאת, אין המקרה שלפנינו בבחינת "נסיבה חריגה". כפי שכבר נקבע לעיל, מתוך החומר המצוי בתיק, קיים ספק אם עלה בידי בעלת הסימן להוכיח כי המבקשת עשתה שימוש בסימן הרשום במתכונת המעוצבת בה הוא מופיע בפנקס סימני המסחר. לפיכך, אף אם הייתה נרשמת רשות שימוש על שם המבקשת, קיים ספק לו השימוש שעשתה המבקשת בסימן נזקף היה לטובת בעלת הסימן עצמה.

9 באוגוסט, 2010,

0 תגובות

בקשה לביטול סימן מסחר "REPORTER" - ביטול סימן בשל היעדר שימוש ורישום הגנתי

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, הרשם ד"ר מאיר נועם (בקשה לביטול סימני מסחר מס' 74788,74787) –  9.8.2010

תחום: בקשה לביטול סימן מסחר "REPORTER".

נושאים: בקשה לביטול רישום סימן מסחר, היעדר שימוש בסימן, נטל ההוכחה כי סימן מסחר אינו כשר לרישום, רישום הגנתי, כוונה לשימוש בסימנים, תום לב בבקשה לביטול סימן מסחר, נסיבות אשר מצדיקות היעדר שימוש בסימן מסחר.

עובדות: המתנגדות מבקשות לקבוע כי רישום סימן המסחר המדובר יבוטל.

נפסק:

הבקשה נתקבלה: הרשם קבע כי אין להותיר את רישום הסימנים על כנו וקיבל את הבקשה לביטול רישום סימני המסחר מספר 74787 ו- 74788. הרשם קבע כי בעלת הסימנים תישא בהוצאות ההליך ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 36,000 ₪ הכולל מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. בסכום זה הובאו בחשבון, הוצאות מבקשת הביטול בגין ניהול הליך בקשת ביטול סימנים 74785 ו- 74786 וכן הוצאות מבקשת הביטול בגין דחיית הדיו.

נקודות מרכזיות

היעדר שימוש בסימן

סעיף 41 לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש] התשל"ב- 1972 (להלן: "הפקודה") קובע את זכותו של כל אדם (מעוניין) לעתור לביטול רישומו של סימן מסחר:

"(א) בלי לפגוע בכלליות הוראותיהם של סעיפים 38 עד 40 רשאי כל אדם מעונין להגיש בקשה לביטול רישומו של סימן מסחר על יסוד הנימוק, שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום ושלמעשה לא היה שימוש בתום לב בסימן המסחר בקשר לטובין שלגביהם הוא רשום או לא היה שימוש כאמור בתוך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול."

הרשם קבע כי בבואנו להכריע בשאלת השימוש או היעדרו, יש לבחון את שלוש השאלות הרלבנטיות לעניין ביטול סימן מסחר לפי סעיף 41. שאלה ראשונה, האם הייתה כוונה בתום לב מצד בעל הסימן להשתמש בסימן המסחר והאם היה למעשה שימוש בתום לב בסימן המסחר במהלך שלוש השנים שקדמו לבקשת הביטול; שאלה שנייה שעולה במידה והוכח היעדר שימוש, האם היו נסיבות מיוחדות במסחר, שבעטיין לא ניתן היה להשתמש בסימן; ושאלה שלישית, האם יש מקום במסגרת שיקול דעתו של הרשם, להורות על מחיקת הסימן (ראו: בג"ץ 302/74 Nicholas Overseas LTD נ' ניסן פרמינגר בע"מ, פ"ד כ"ט(1) 676 (1975), וכן ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ'PAGOTTE BEKLEIDUNGSF ABRIK PAULA GOT TESDIENER – G, מיום 11.03.2007 (פורסם בפסק דין)).

נטל ההוכחה כי סימן מסחר אינו כשר לרישום

הרשם קבע כי הנטל להראות כי סימן שנרשם בפנקס אינו כשר לרשום, הינו על כתפי מבקש ביטולו. רישומו של הסימן משמש ראיה לכאורה לתקפותו (סעיף 64 לפקודה) ולכן על המבקש לטעון אחרת, נטל השכנוע (ראה בג"צ 144/85 קליל נ' רשם הפטנטים פ"ד מב(1) 309 (1988), 318). נקבע לא אחת בפסיקה, כי לא בנקל יבוטל סימן מסחר אשר נרשם כדין, וכי למונח "שימוש" בסימן מסחר תינתן פרשנות רחבה (ראה: בקשות לביטול סימני מסחר מס' 13296, 14630 Diva ניתן ביום 24.03.2010 ע"י כב' הפוסקת בקניין רוחני יערה שושני- כספי).

רישום הגנתי

הרשם קבע על הרישום של סימני המסחר לשקף את המציאות המסחרית, מכאן שאין לאפשר המשך קיומו של סימן רשום שלא נעשה בו שימוש במשך שלוש שנים לפחות ממועד רישום הסימן. רישום הגנתי של סימני מסחר מפקיע מרשות הכלל את זכות השימוש בסימנים רשומים וזאת מטעמים פסולים. בעניין זה כתב המלומד ע. פרידמן בספרו "סימני מסחר דין, פסיקה ומשפט משווה", מהדורה שלישית, בהוצאת פרלשטיין- גינוסר בע"מ (להלן: "ע. פרידמן"), בעמוד 682: "מטרת סעיף 41 לפקודה, בראש ובראשונה אם לא אך ורק, לטיהור הפנקס מסימני מסחר שאין כוונה להשתמש בהם או שלא השתמשו בהם בפועל..."

"... סעיף 41 לפקודת סימני המסחר נועד למנוע רישום סימני מסחר מטעמים הגנתיים, כאשר אין כוונה להשתמש בסימנים אלו לצרכי מסחר, שיווק או ייצור. סימני המסחר נועדו להתוות מנגנון מסחרי ראוי ואפקטיבי לבידול בין מקורות הטובין או השירותים המוצעים בשווקים המסחריים. הרציונאליים הניצבים בלב שיטת סימני המסחר שוללים הפקעת סימנים מרשות הכלל, כאשר אין כוונה להשתמש בסימנים אלו לצרכי בידול מסחרי"

הכוונה לשימוש בסימנים

הרשם קבע כי סעיף 41 לפקודה עוסק בכוונה לשימוש בנוסף לדרישת השימוש בפועל, קרי: ישנן שתי דרישות מצטברות כוונה לשימוש ושימוש בפועל. לעניין זה ראה ע"א 7038/04 מיס אל אופנה עילית לנשים 1992 בע"מ נ' Pagotte Bekleidungs Fabrik Paula Got Tesdiener-G (תקדין עליון 2007 (1) 3018, פסקה 5 לפסק דינו של המשנה לנשיאה א' רבלין): "הנה כי כן, תכליתו של הסעיף היא לאפשר הקפדה על כך שהרישום ישקף את המציאות המסחרית, במסגרתה קיים שימוש שוטף בסימני מסחר. מטרתו היא מניעת האפשרות של רישום סימני מסחר על דרך ההפקר, ללא כל כוונה או רצון לעשות בהם שימוש לצורכי מסחר, ושל הישרדות סימנים שאבד עליהם הכלח במרשם. (ההדגשות אינן במקור- מ.נ.)"

בעניין זה, בעלת הסימנים טוענת כי הסכם ההפצה מעיד על כוונתה לעשות שימוש בסימן, ומכאן שהיא עומדת בפרשנות המונח "שימוש" כמובנו בפקודה. הרשם קבע, אין די בעצם הכוונה לבדה, הבאה לידי ביטוי בהסכם ההפצה כשלעצמו בכדי לעלות כדי שימוש. ההסכם הנדון מעיד לכל היותר על רצון למכור אך לא על שימוש בפועל. בכדי לעמוד בדרישת השימוש הקבועה בסעיף 41 לפקודה כוונת המכירה חייבת להיות ממומשת.

ובמילותיו המדוייקות של הרשם: "...הכוונה לעשות שימוש בסימן המסחר חייבת להיות מתמשכת. על הכוונה לעשות שימוש בסימן מסחר ניתן ללמוד מתוך המעשים שכן אין רשם סימני המסחר בוחן כליות ולב...".

בענייננו בעלת הסימנים מציגה כראיה לשימוש בסימן, תעודות משלוח לישראל וחשבוניות אשר מסתכמות בסכום כולל של 10,379 יורו לכל אורך שנות התקופה הרלבנטית. הרשם קבע כי אין בקבלות ייבוא אלו כדי להעיד על מכירות בפועל, וגם אין בהן כדי להעיד על מכירות בהיקפים מסחריים סבירים של הטובין מן ההגדרים המצוינים.

אין בחשבוניות המצורפות כדי העדה על קיום מחזור עסקים סביר בישראל. עוד הוסיף הרשם כי הוא אינו שוכנע כי היקף מכירות זניח זה עולה לכדי שימוש.

תום לב בבקשה לביטול סימן מסחר

הרשם לא מקבל את טענת בעלת הסימנים טוענת כי מבקשת הביטול פעלה בחוסר תום לב ובשל כך יש לדחות את בקשתה. סעיף 41(א) לפקודה מציין מפורשות כי "...רשאי כל אדם מעוניין להגיש בקשה לביטול..., שלא היתה כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר...". הסעיף קובע כי תום הלב נבחן ביחס לשימוש בסימני המסחר, קרי: בחינת תום הלב הינה ביחס לבעלת הסימנים ולא ביחס למבקשת הביטול, אשר לגביה קבע הרשם כי הינה אדם מעוניין לצורך סעיף 41 לפקודה. שימוש בתום לב הינו שימוש אמיתי במוניטין הסימן לצורך יצירת בידול ולא שימוש למראית עין רק כדי להשתמש בסימן כסימן הגנתי (ללא שימוש בפועל).

הרשם קובע כי משנקבע כי השימוש לו טוענת בעלת הסימנים אינו עומד בדרישות הפקודה, יש לעבור לבחינת השאלה השנייה, האם היו נסיבות מיוחדות אשר בגינן לא עשתה בעלת הסימנים שימוש בסימניה. עוד אדגיש כי בעלת הסימנים לא העלתה טענה מעין זו. בהתאם להוראת סעיף 41(ב) לפקודה באם יצליח בעל הסימן הרשום להוכיח כי שררו נסיבות מסחריות מיוחדות בעטיין נמנע ממנו להשתמש בסימנו הרשום, לא יורה הרשם על ביטול הסימן.

נסיבות אשר מצדיקות היעדר שימוש בסימן מסחר

בהחלטת הרשם בעניין בקשה לביטול סימן מסחר מספר 138834 ("מיג") מיום 17.07.2007, נסקרו אמות המידה שנקבעו בפסיקה האנגלית, לבחינת הנסיבות אשר יצדיקו היעדר שימוש בסימן, להלן:

1. יש לקחת בחשבון את העובדה שסימני מסחר נועדו כדי שישתמשו בהם;

2. אין מדובר בנסיבות וקשיים רגילים;

3. מדובר בנסיבות מיוחדות ולא רגילות במסחר או בשוק או שיבושים חמורים אף אם זמניים בעסקו של בעל הסימן;

4. עיכובים הקשורים לרגולציה יכולים להוות סיבה מוצדקת אך לא עיכובים רגילים בתפעול ושיווק.

5. נסיבות שבשליטת בעל הסימן אינן סיבות מוצדקות.

(עניין Invermont [1997] R.P.C. 125 שצוטט בספרו של Kerly,"Law or Trade Marks and Trade Name", 13th Ed., p. בעמ' 285). בעלת הסימנים לא הביאה ראיות המעידות על נסיבות מיוחדות כלשהן אשר שררו בתקופה הרלבטית. כמו- כן, הרשם קבע כי נסיבות מיוחדות מעין אלו לא התקיימו בעניינו ואשר יצדיקו את הותרת הסימנים הרשומים בפנקס.

דף הבא
דף קודם

תנאי שימוש - אתר DWO

סגור